Wed 08 Jun - 16:07 عکاس:ابوذر بیغرض

نمایش دریادلان

نمایش دریادلان به کارگردانی امیرحسین شفیعی با موضوع شهدای غواص از هشتم خردادتا چهارم تیرماه هرشب ساعت 21:30در حوض بزرگ پارک دانشجو اجرا می شود