Mon 21 Mar - 20:48

مرگ پنج میلیونیِ « میم هفت سین »

برخی ماهی قرمز رو نماد سرزندگی میدونن و برخی هم معتقدند که ماهی قرمز از عید چینی ها میاید ...